btnmenu

021-77751404

salamatpars
btnmenu

سینما صادرات

سینما صادرات

موضوع سلامت انسانها امر مشترکی است که می تواند مرز های جغرافیایی را نادیده گرفته باعث شکوفایی جهانی اندیشه ها شود.

سینما گران جوانی که تازه به عرصه سینما پا نهاده اند و خود را در یک محیط غیر رقابتی فرض می کنند و احساس می کنند زمینه ای برای شکوفایی استعدادهای ایشان فراهم نیست پا را کمی فراتر بگذارند و برای تولیدات سلامت محور آستین همت بالا بزنند . شرکت بهسازان سلامت پارس اندیشه ها و موضوعات سلامت محوری در اختیار دارد که می تواند برای گشودن بازار های جدید در عرصه سینما راهگشا باشد.

اماده ایم با جوانان سینمای ایران و استعداد های درخشان این مرز و بوم دست به تولید کالاهای سلامت محوری در زمینه سینما بزنیم که خریداران داخلی و خارجی برای دستیابی به آن نتوانند تمایل خود را مخفی کنند .

دکتر محمود سلامت زاده

مدیر عامل شرکت بهسازان سلامت پارس

تلفن :۷۷۷۵۱۴۰۴-۰۲۱